Qualitat i seguretat

La Qualitat i la Seguretat són dimensions i objectius institucionals que uneixen la vocació de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu i l'imperatiu ètic dels/les professionals que hi treballen.

La visió del Pla de Qualitat i Seguretat és disposar d’un sistema sòlid i consolidat de la Qualitat amb estructures, processos, i sistemes de monitoratge que garanteixen aquesta gestió.

El Model de Qualitat es fonamenta en una assistència integral d’excel·lència, orientada a la persona que vetlla per la seva seguretat i qualitat de vida.

La metodologia de Qualitat es basa en la gestió per processos, identificant els processos claus i desenvolupant les accions adients per a la mesura i avaluació necessàries.

La Unitat de Qualitat i Seguretat vetlla per l’homogeneïtat de les actuacions d’acord amb els criteris fonamentats i mesurables i impulsa el cicle de millora donant suport, pel seu desenvolupament, a totes les unitats assistencials i de l’organització.

LA MILLORA CONTINUA DE LA QUALITAT és el camí cap a l’EXCEL.LÈNCIA

Actualment el centre està certificat d’acord amb la norma ISO 9001:2015 per a les activitats de:

      - Realització de cursos de formació reglada, subvencionada i no subvencionada.

      - Formació i inserció en l'àrea d'integració juvenil.

     - Realització de cursos de formació no reglada del programa de Treball i Formació del SOC.

     - Prestació de serveis d'orientació laboral per als programes subvencionats i no subvencionats.

CERTIFICAT ISO 9001

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE QUALITAT