Àrea Salut Mental Adults

Les nostres unitats d’hospitalització de Salut Mental Adults estan orientades a donar resposta a les necessitats bio-psico-socials de les persones que presenten algun tipus de trastorn mental mitjançant un abordatge psicoterapèutic basat en:

  • Un treball de rehabilitació psicosocial intensiva: Centrat en la recuperació activa, la participació i el respecte, el qual busca poder estabilitzar la simptomatologia existent, treballar consciència de trastorn, potenciar l’autonomia i l’autocura per recuperar l'autonomia personal i reduir les situacions de risc vital i d'exclusió social.
  • Un model d'atenció centrat en la persona: Situant a la persona en el centre i atenent les seves necessitats mitjançant un treball multidisciplinari per evitar o reduir la cronicitat i el deteriorament associats a les malalties mentals.

La nostra cartera de serveis incorpora una assistència integral i alhora especialitzada, amb contínues activitats a la comunitat per tal de garantir un retorn òptim de la persona al seu medi natural.

 

El suport familiar és un punt clau d’èxit, per això es realitza un abordatge familiar per tal de facilitar el coneixement a les patologies mentals, clarificar possibles dubtes i atendre a les seves necessitats, orientar en la participació en el procés terapèutic del seu familiar i facilitar estratègies adequades de maneig i de cura. Aquesta atenció es du a terme mitjançant entrevistes familiars individuals i amb grup psicoterapèutic.

L’accés a les nostres unitats d’hospitalització completa per adults, es realitza mitjançant la derivació del seu metge i treballador social referent.

Subaguts

L’objectiu de la hospitalització de subaguts és aconseguir una estabilitat clínica mantinguda i una recuperació funcional plena després d’un abordatge ambulatori intensiu i/o després d’un ingrés a una unitat de curta estada, mitjançant un abordatge interdisciplinar (psicòlegs, psiquiatres, metges de família, infermers, auxiliars d’infermeria, treballadors socials, terapeutes ocupacionals, fisioterapeuta i monitor d’activitats externes) per tal de tractar aspectes psicològics, socials i familiars.

ADP

La unitat d’Alta Dependència Psiquiàtrica (ADP) és un recurs de 60 llits orientats a l’abordatge i tractament de la severitat i la complexitat. El seu objectiu és aconseguir l’estabilitat clínica o una recuperació funcional òptima no assolida després de rebre tractament ambulatori o hospitalari durant més de 3 mesos, mitjançant una hospitalització més perllongada per aconseguir resultats òptims a nivell clínic i bio-psico-social.  

La durada màxima és de dos anys i durant aquest temps es realitzen tractaments interdisciplinaris per a garantir l’estabilitat clínica i millorar la funcionalitat fins a nivells que els permetin maximitzar la seva autonomia i reintegració comunitària.

Programa UAPE

La Unitat d’atenció psiquiàtrica especialitzada (UAPE) es considera un programa específic de les unitats d’hospitalització perllongada per a pacients amb alta dependència psiquiàtrica (ADP).

Aquest programa consta amb 10 llits i està dirigit a l‘abordatge específic de rehabilitació psicosocial, en les persones incapacitades legalment i amb problemàtiques on hi ha confluència de trastorn mental greu i alarma social important. Es desenvolupa en un període de 2 anys.

 

 

UNDACE

La unitat d’UNDACE, és un recurs de 15 llits, que atén a persones amb dany cerebral sobrevingut de recent o antiga aparició que presenten algun tipus de comorbiditat psiquiàtrica.

L’abordatge és multidisciplinari, intensiu i altament especialitzat amb l’objectiu de minimitzar els dèficits existents del dany cerebral (siguin físics, cognitius o trastorns conductuals) i alhora, tractar els trastorns psiquiàtrics associats per tal de millorar l’autonomia, les estratègies d’afrontament i la qualitat de vida dels nostres usuaris per tal d’aconseguir la màxima reintegració comunitària possible.