La persona

La persona atesa a Sant Joan de Déu Terres de Lleida

La persona atesa a Sant Joan de Déu Terres de Lleida és, com a tal, portadora de valor en si mateixa, amb potencial per al desenvolupament i creixement continu. És única com a individu però a la vegada pertany al col·lectiu humà que formen totes les persones que viuen o depenen d’aquesta Organització, igualades per la nostra condició de persona, independentment de presentar una discapacitat o un trastorn mental. Som iguals en dignitat.

Dignitat, igualtat, llibertat, autonomia son valors essencials en la nostra Institució.

La persona amb necessitats de recolzament, de suport, sigui per una discapacitat intel·lectual o per un trastorn mental, com a ésser humà, com a individu lliure, ha de poder exercir al màxim la seva autonomia, el seu projecte de vida desitjat, de bona vida. Els seus fins, les seves característiques, els seus interessos són propis e irrepetibles, són mereixedors de respecte, el respecte degut a qualsevol portador de dignitat.

La persona esta subjecta a un procés dinàmic de canvi que li va generant necessitats, desitjos, carències i opcions individuals; és per això que la nostra Organització treballa per a oferir la millor qualitat de vida possible, buscant recursos i desenvolupant la nostra planificació assistencial sempre amb l’atenció centrada a la persona, garantint el dret a una vida digna i a l’autogovern, i tractant a cada persona amb consciència de les seves diferències individuals i dels seus anhels.

La persona que atenem té el dret a ser agent causal, actor, en la mateixa mesura de lo possible, del seu propi destí; d’aquí es desprèn el principi d’autoderminació, de decidir per a si mateix i sobre la seva vida.

La persona, digna en si, plena, demanda ajudes concretes e individualitzades, en moments concrets de la seva vida. La nostra Organització ha de facilitar que la persona s’expressi per si mateixa, amb llibertat, facilitant les oportunitats i els mitjans per a poder expressar les seves demandes, necessitats, aspiracions i creences.