Àrea de Salut Mental Infantil i Juvenil

L’Àrea de Salut Mental Infanto Juvenil ofereix una assistència integral, des d’un vessant bio-psico-social-espiritual, orientada al pacient, multidisciplinària, especialitzada i de referència en salut mental a la població infantil i juvenil de menys de 18 anys i a la seva família. També participa activament en l’àmbit de la recerca i la docència per assolir l’excel·lència en la pràctica clínica i oferir tractaments de qualitat, integrant l’aspecte humà amb els nous avenços científics.

 

El nostre objectiu és garantir una xarxa d’atenció a la salut mental infanto juvenil de qualitat, amb l’experiència i l’Hospitalitat com a marques d’identitat.

 

Té un concert amb el sistema públic de salut (CATSALUT), prestant els serveis assistencials concertats en l’Àrea de Salut Mental, adreçats a la població infanto juvenil de la província de Lleida. La xarxa de salut mental infantil i juvenil a Lleida està configurada per diferents dispositius assistencials: Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), Consultes Perifèriques i Hospital de Dia (HDIJ).

 

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)

El CSMIJ és un dispositiu sanitari destinat a proporcionar assistència ambulatòria especialitzada en Salut Mental a la població infantil i juvenil que forma part de la Xarxa Pública de Salut Mental de Catalunya.

Els seus objectius són la prevenció, el diagnòstic i el tractament d’infants i adolescents menors de 18 anys que presenten un trastorn mental, l’atenció, orientació i suport a les famílies i la coordinació i assessorament  amb els diferents serveis i dispositius que atenen al menor (centres d’atenció primària, centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP), equips d’assessorament psicopedagògics, serveis socials, equips d’atenció a la infància i l’adolescència, direcció general d’atenció a la infància i l’adolescència (DGAIA), serveis de justícia si és necessari.

 

Unitats específiques CSMIJ:

 • Unitat Funcional Trastorn de l’Espectre Autista (UFTEA)
 • Trastorn del Dèficit Atenció i Hiperactivitat (TDAH)
 • Trastorn de Conducta (TC)
 • Conductes additives (tòxiques i no tòxiques)

 

Des del CSMIJ  es desenvolupen diferents programes assistencials específics:

 • Programa de suport a la Primària (PSP)
 • Aules integrals de suport (AIS): Esperança  i Tàrrega
 • Programa d’atenció específica als trastorns psicòtics incipients (PAE-PTI)
 • Programa de suport centres residencials DGAIA 
 • Programa de Suport al Centre Educatiu El Segre
 • Programa de Seguiment Individualitzat (PSI)  
 • Programa d’Interconsultes (Servei de pediatria Hospital Universitari Arnau de Vilanova)
 • Programa Salut i Escola
 • Programa d’Atenció a les persones que pateixen trastorns psicològics per agressions o maltractaments

 

Equip multidisciplinar:

 • Psiquiatria
 • Psicologia
 • Infermeria
 • Treball Social
 • Educació Social
 • Teràpia Ocupacional

 

Serveis que presta:

 • Promoció i prevenció de la salut mental
 • Diagnòstic i assessorament
 • Atenció psicològica individual, familiar i grupal
 • Atenció psiquiàtrica
 • Coordinació amb els altres serveis de la xarxa

 

Com demanar cita?

Per a les primeres visites cal full de derivació, signat i segellat pel centre d’atenció primària (pediatre o metge de família) o bé dels tècnics de la resta d’equips especialitzats.

 

Quan el CSMIJ rebi la petició de visita, el responsable del servei avaluarà l’informe. A partir d’aquest moment es programarà una primera visita d’acord amb la llista d’espera i la prioritat del cas. 


 
Consultes perifèriques
Consultes perifèriques

És un desplegament d’especialistes del CSMIJ a altres poblacions de la província de Lleida per tal d’apropar el servei assistencial de salut mental als menors de 18 anys i les seves famílies. Si bé la seu central del CSMIJ està ubicada a l’Hospital Sant Joan de Déu de Lleida, oferim aquest servei a les poblacions de Cervera, Tàrrega, Mollerussa, Balaguer, El Pont de Suert, Tremp, Sort, La Seu d’Urgell i Vielha. La majoria d’aquestes consultes perifèriques estan ubicades dins de les Àrees bàsiques de Salut, facilitant d’aquesta manera l’accessibilitat als pacients i les seves famílies. .

 

Ubicació de les consultes

VielhaConsulta de VielhaResidència Sant Antoni C/ Espitau, 3 - 25530 VielhaPont de SuertConsulta de Pont de SuertCentre d’Atenció Primària C/ Canaleta, s/n - 25520 Pont de SuertSortConsulta de SortCentre d’Atenció Primària Camí de la Cabanera, 1 - 25560 SortLa Seu d’UrgellConsulta de La Seu d’UrgellC/ Joaquim Viola, 21 - 25230 La Seu d’Urgell TrempConsulta de Tremp Centre d’Atenció Primària C/ Francesc Macià, 14 - 25620 TrempBalaguerConsulta de Balaguer Centre d’Atenció Primària C/ Àngel Guimerà, 22 - 25600 BalaguerTàrregaConsulta de TàrregaCentre d’Atenció Primària C/ Salvador Espriu, s/n - 25300 TàrregaMollerussaConsulta de Mollerussa Centre d’Atenció Primària Ctra. Miralcamp, s/n - 25230 Mollerussa
Hospital de dia
Hospital de dia Infantil i Juvenil

És un dispositiu terapèutic d’atenció a la Salut Mental que ofereix tractament intensiu i multidisciplinari en règim d’hospitalització parcial a nens i nenes a partir dels 4 anys fins a adolescents menors de 18 anys, en els que el tractament ambulatori resulta insuficient.

 

L’hospital de dia té una capacitat per atendre 35 menors. El dispositiu està configurat per un Hospital de Dia d’Adolescents (12-18 anys), un Hospital de Dia de pre-púbers (5-12 anys) i també funciona amb grups de tractament específics vinculats a Hospital de Dia (Grup teràpia dialèctica-conductual amb trastorn límit de personalitat, Grup d’Observació Diagnòstica, Grup de processament sensorial en TEA, Grup post alta CDIAP...).

 

Té com a objectius:

      -Observar, avaluar, diagnosticar i tractar els infants que presenten problemes de salut mental.

      -Modificar i contenir conductes problemàtiques.

      -Promoure l’adquisició d’hàbits saludables per augmentar la participació activa i millorar la qualitat de vida i el grau d’autonomia.

      -Afavorir les habilitats socials i comunicatives amb els altres.

      -Potenciar els punts forts i qualitats dels menors com a eina per a minimitzar els dèficits i/o dificultats.

      -Facilitar estratègies d’afrontament i recursos adaptatius per la vida diària.

      -Millorar les relacions familiars.

 

Acompanya’m Lleida
Acompanya’m Lleida

La Unitat Terapèutica Educativa Residencial (UTER) Acompanya’m és un recurs especialitzat en salut mental infanto juvenil integrat a la xarxa pública de salut de Catalunya.

Acompanya’m Lleida està especialitzada en l’atenció de infants i adolescents menors de 18 anys amb un diagnòstic de trastorn mental greu d'elevada complexitat clínica. Aquesta complexitat es pot donar per les característiques pròpies del seu trastorn i/o bé per un elevat grau de disfunció en el seu entorn sociofamiliar que no permet el seu abordatge i tractament en els recursos hospitalaris i comunitaris que es disposen a l'actualitat.

La Unitat realitza tractaments intensius psiquiàtrics, psicològics i de rehabilitació i reinserció a nivell individual i familiar. L’objectiu és poder oferir una atenció terapèutica, social i educativa d’una forma intensiva, personalitzada, interdisciplinària, coordinada i corresponsable amb els serveis educatius i socials. Es tracta d’una Unitat oberta amb un fort component d’intervenció a la comunitat.

El dispositiu disposa de 20 places.