Àrea d’Inclusió Social i Comunitària

Ofereix intervencions de caràcter comunitari dirigies a la sensibilització i mobilització de la comunitat amb intervencions professionals específiques amb persones que es troben en situació de risc d’exclusió i/o vulnerabilitat social.

Els nostre programes defensen que les persones tinguin oportunitat i recursos necessaris per participar completament de la vida econòmica, social i cultural gaudint d’un nivell de vida i benestar amb qualsevol membre de la societat.

Actualment comptem amb una Llar Residència per persones amb trastorn mental greu i el programa Housing First per a persones en situació de sense sostre.

Llar Residencia SM
Llar Residencia SM

Llar Residència de Salut Mental 

Es tracta d'un servei d'acolliment residencial, temporal o permanent, per atendre a persones amb trastorn mental sever de llarga evolució i problemàtica social.

Pretén facilitar, a la persona, un entorn substitutiu a la pròpia llar que sigui adequat i estigui adaptat a les necessitats d'assistència i suport que aquesta persona presenti, tot potenciant l'autonomia personal i social, i afavorint la integració a la vida comunitària.


Equip Multidisciplinari

 • Directora
 • Psicòloga
 • Treballadores Socials
 • Personal d'Atenció directa (Auxiliars tècnics educatius)
 • Educadora Social


Horaris i Capacitat de la Llar

La Llar Residència ofereix una atenció continuada les 24 hores del dia tots els dies de l’any.

Hi ha un total de 30 places.


Cartera d’Activitats

El model d'atenció es fonamenta en la metodologia de la planificació centrada en la persona, ficant a la persona com a subjecte principal en el seu procés vital.

 • Programa d’Atenció Individualitzada en el que es realitza una valoració de les característiques de la persona, de les seves necessitats i recursos, per definir els objectius i programar activitats per aconseguir-los.
 • En aquest programa d’activitats es treballen diferents àrees: àrea ocupacional, àrea d’ajustament personal i autonomia, àrea d’oci i de temps lliure, àrea de les relacions socials i afectives, i àrea cognitiva.
 • Avaluació i seguiment clínic a través d'entrevistes individuals i reunions de l'equip multidisciplinari.
 • Programa d’activitats fomentat la inserció en la comunitat.
 • Atenció al vincle familiar.


Accés

L’accés a la Llar s’ha de dur a terme mitjançant derivació realitzada a través del Departament de Drets Socials. Aquest realitzarà la valoració de si la persona compleix els requisits pertinents per accedir a una plaça de Llar.

 

Housing First
Housing First

Housing First "La Casa Primer"

És una iniciativa que neix a Nova York en 1992, estenent-se en més de 300 ciutats de tot el món.

El programa facilita una llar digna, sense condicions prèvies, a les persones que viuen al carrer de forma crònica, convertint-los en el centre del projecte.

Al territori de Lleida, aquest projecte emergeix de la voluntat de l'Ajuntament de Lleida i de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, de millorar la qualitat de vida de persones amb risc d'exclusió social, facilitant-los pisos adaptats a les seves necessitats.

Actualment compta amb 31 vivendes socials.


Metodologia de Treball

És un model que deixa a un costat la intervenció paternalista i tradicional centrant-se en el procés de recuperació, empoderant a la persona cap a una inserció social que s'aconsegueix a través un domicili com a punt de partida del procés. Es tracta doncs, d'un acompanyament socioeducatiu mentre la persona obté un grau d'autonomia que li permeti mantenir-se en el mateix habitatge sense més suport que el de les xarxes normalitzades de la comunitat.

Es treballarà des d'una intervenció individual des de la perspectiva d'atenció centrada en la persona.


Organització del Servei

Existeixen dues comissions fonamentals que configuren la intervenció:

 • Comissió de Coordinació (formada per professionals de l'Ajuntament de Lleida i de Sant Joan Déu Terres de Lleida) decideix sobre l'accés, seguiment i sortida del servei.
 • Comissió de Participació i Desenvolupament del Projecte, (formada per les entitats Socials del territori: Arrels, Càritas i Fundació Jericó; a més de l'Ajuntament i Sant Joan de Déu Terres de Lleida.
   

Aquesta Comissió defineix propostes de millora del projecte, dissenya i avalua objectius, dóna suport en el procés de vinculació i desvinculació, traspassa a cada entitat informació relativa a la formació i finalment, dóna suport a la cerca d'alternatives en la resolució de dificultats.


Equip Humà

El servei està compost pels següents professionals:

 • Director
 • Treballador Social
 • Educador
 • A més de l'equip de professionals de l'Ajuntament de Lleida de l'àrea d'atenció a les persones en risc d'exclusió.

 

Durada del Programa

Les accions i temporalització en l'execució seran definides pel propi participant, que serà el protagonista del seu propi procés, sent l'equip de professionals els seus acompanyants.