Àrea Discapacitat Intel·lectual

El Centre Assistencial d’Almacelles, atén a persones amb Discapacitat Intel·lectual des de l’any 1965, amb serveis de caràcter residencial, diürns i d’hospitalització. Tots ells destinats a oferir una atenció especialitzada, sota el Model d’Atenció Centrat en la Persona, on la persona es té en compte com a referent i motor en el seu procés d’atenció. Tenint en compte per tant, el suport individualitzat segons les capacitats, necessitats, gustos i preferències que es reflecteix en el seu programa de suport i/o projecte de vida el qual els professionals, acompanyem en el seu dia a dia.

Des del Centre s'ofereix a les persones amb Discapacitat Intel·lectual, les seves famílies i/o tutors legals:

 • Serveis diürns d’orientació i inserció, de teràpia ocupacional i el servei Prelaboral.
 • Serveis residencials, de caràcter temporal i/o permanent
 • Unitats d'hospitalització especialitzada

 

OBJECTIUS

El Centre Assistencial d'Almacelles, dóna servei a les persones ateses, les seves famílies i/o tutors legals amb l’objectiu de:

 • Millorar la qualitat de vida de les persones ateses, incrementant les seves oportunitats de creixement personal i de satisfacció amb l’entorn.
 • Promoure la capacitat d’autonomia personal en la realització de les habilitats de la vida diària,
 • Prestar una atenció especialitzada segons les necessitats de suport de cada persona.
 • Facilitar i potenciar les relacions socials, així com potenciar la participació i inclusió en la Comunitat.
 • Facilitar la participació de les famílies i/o fundacions tutelars en la presa de decisions sobre els aspectes rellevants de la vida de cada persona atesa.
UHEDI
UHEDI

És una Unitat d’ingrés hospitalari amb un alt grau d’especialització, orientada a l’atenció integral i intensa, de persones amb discapacitat intel·lectual en diferents graus d’afectació i que a l’hora presenten un trastorn mental greu i/o trastorn de conducta altament disruptius, i que requereixen d’un context terapèutic més contenidor, amb un nivell de suport complet. L’objectiu és el retornar als equipaments comunitaris de les xarxes de Salut Mental i Serveis Socials.

Destinataris:
Persones majors d’edat d’ambdós sexes amb discapacitat intel·lectual de qualsevol nivell (lleu, moderada i greu) i trastorn mental i/o conductual en situació de descompensació clínica.
S’atén a persones que el seu entorn familiar o recurs té dificultats de contenció de les conductes disruptives.
No va adreçada a persones que l' única problemàtica sigui d’àmbit social o com a motiu d’ingrés el consum actiu de tòxics.

Objectius:
La finalitat és la remissió i/o estabilització clínica simptomàtica, mitjançant una atenció interdisciplinària amb tractament psiquiàtric i psicològic, amb teràpies de reeducació i rehabilitació adequades, per tal de garantir un estat òptim de salut, qualitat de vida i potenciació al màxim de les pròpies vàlues.

Com accedir:
L'accés es troba regulat pel Grup d'Estudi i Derivació de Lleida (GED-Lleida). Per l’avaluació dels casos és necessària la realització prèvia d’una sol·licitud d’accés que s’ha de presentar a la Unitat d’Atenció al Ciutadà de CATSALUT, segons model preestablert pel GED-Lleida. No es pot accedir a través d’urgències.

Residències trastorns de la conducta (TC)
Residències trastorns de la conducta (TC)

Els Serveis Residencials de TC1 i TC2, estan especialitzats en l’atenció a persones amb Discapacitat Intel·lectual i alteracions de la conducta i amb necessitat de suport extens.

La seva finalitat principal és la de substituir la llar familiar, fomentant el màxim desenvolupament de la persona. A través de programes individualitzats, basats en el model d’Atenció Centrada en la persona; adaptant activitats i suports, es promou la competència adaptativa en les activitats bàsiques de la vida diària així com la inclusió social en el propi servei i en la comunitat.

Disposem d’un total de 60 places.
Residències d'envelliment i pluridiscapacitat
Residències d'envelliment i pluridiscapacitat

Residències Ala 3 i Ala 4

Les residències es configuren com a serveis especialitzats en l’atenció a persones d’edat avançada i/o amb limitacions importants associades a situacions de pluridiscapacitat, amb necessitats de suport extens i generalitzat que requereixen una llar adaptada, amb el suport continu per part dels professionals, per l’atenció que requereixen per portar a terme les activitats de la vida diària, tant a l’entorn residencial com comunitari.

Disposen de instal·lacions i equipaments tècnics adequats a les limitacions de mobilitat i d'interpretació de l’entorn de les persones ateses, amb l’objectiu de facilitar el desplaçament i l’orientació en el propi servei i afavorir l' accesibilitat a l’entorn comunitari.

Disposem de 64 places en total.
Llars - Residències
Llars - Residències

Els Serveis de Llar Residència són serveis d’acolliment i atenció que o bé amb caràcter temporal o bé de forma permanent, van adreçats a aquelles persones amb Discapacitat Intel·lectual i amb diferents intensitats de suport, que per diferents motius no poden romandre en el seu nucli familiar, i necessiten atenció i suport per a dur a terme el seu projecte de vida personal.

El Centre Assistencial d'Almacelles compta amb les següents Llars Residències:

 • Llar- Residència Ala 1 i Ala 2, ubicada a les instal·lacions del Centre Assistencial d'Almacelles. La llar residència atén a persones amb necessitat de suport: intermitent, limitat, extens i generalitzat.
 • Dos habitatges inclusius situats en entorn comunitari, a la localitat d’ Almacelles: La Llar Residència “La Rambla” i Llar Residència “La Mercè”.

 

Disposem de 88 places en total
Centre Ocupacional
Centre Ocupacional

Els serveis del Centre Ocupacional ofereixen una atenció terapèutica en règim diürn, de dilluns a divendres de 9h. a 13h. i de 15h. a 17.45h., a persones amb Discapacitat Intel·lectual, majors de 18 anys i que resideixen a Catalunya.

Va dirigit a persones amb possibilitats d'integració ocupacional, oferint suport en les habilitats necessàries per al manteniment i/o adquisició d'hàbits.

Servei Ocupacional d'Inserció (SOI)

Espai amb l'objectiu de mantenir i/o adquirir habilitats laborals i coneixements professionals que puguin facilitar la transició a un Centre Especial de Treball (CET) o una empresa ordinària.

Servei de Teràpia Ocupacional (STO)

Espai que facilita activitats ocupacionals per fomentar la regularització d'hàbits personals i socials, i promoció de la competència adaptativa en les activitats bàsiques de la vida diària.

Servei de Teràpia Ocupacional amb Auxiliar (STO AUX)

Espai per a persones que requereixen major intensitat de suport.

Disposem de 92 places en total
Respir
Respir

El Servei Respir és un programa de suport a les famílies cuidadores que ofereix estades temporals a persones amb Discapacitat Intel·lectual adultes en règim de Centre de dia o residencial al Centre Assistencial d’Almacelles.

El Servei respir, pretén doncs, dissenyar un programa a que es puguin acollir les famílies tant de persones ateses que participen en serveis de dia de la nostra organització i que no resideixen al centre, com qualsevol família que tingui la necessitat d'utilitzar-ho i ho sol·liciti.

Amb aquest programa es pretén ajudar a les famílies en la seva atenció a les persones amb Discapacitat, proporcionant-los un servei que els permeti disposar de moments de descans, oci, temps lliure o davant situacions de necessitat que es puguin produir de manera inesperada i que no s'opti amb els suports necessaris per atendre-la.

Com accedir

Les famílies interessades s’han d’adreçar al responsable del programa. Se li farà entrega del formulari de sol·licitud a emplenar i es concertarà visita amb els professionals referents per valorar l’adequació als serveis de la persona amb Discapacitat.

Prelaboral
Prelaboral

El Servei Prelaboral, és un servei especialitzat de la xarxa de serveis socials, subvencionat pel Departament de Treball, Afers socials i Famílies (TASIF), que va iniciar l'activitat al 2007.

En l'actualitat consta de 25 places. Va dirigit a persones amb alguns dels diagnóstics inclosos en la definició dels Trastorns Mentals Severs (TMS), estabilitzades i compensades de la seva malaltia, en edat laboral i motivades per emprendre un treball.

Per accedir al servei s'ha de fer per sol.licitud de la persona interessada i/o representant legal al mateix servei prelaboral que gestionarà l'accès al servei conjuntament amb el TASIF.

Objectiu

Iniciar un itinerari d'inserció laboral amb la finalitat d'aconseguir una integració al món del treball, ja sigui en un treball ordinari o protegit.

Com es fa?

 • Analitzant la seva situació psicosocial
 • Oferint orientació en l'àmbit professional i vocacional
 • Afavorint la motivació i implicació en el seu itinerari d'inserció sociolaboral
 • Elaborant un itinerari formatiu
 • Treballant en el manteniment dels hàbits personals, socials i laborals
 • Facilitant l'aprenentatge i l'autonomia en la recerca de feina
 • Implicant la família o la xarxa de suport social en tot el procès de rehabilitació social i laboral
 • Amb accions necessàries per facilitar la seva integració en un lloc de treball
 • Dissenyant un pla de continuïtat del seu procès posterior a la baixa del servei
SESMDI
SESMDI

El Servei Especialitzat en Salut Mental per l’atenció de persones amb Discapacitat Intel·lectual (SESMDI), és un servei ambulatori que pretén oferir una assistència comunitària normalitzada i de qualitat a les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, contribuir a la formació específica dels professionals, amb l’adquisició d’estils d’intervenció adequats a les necessitats d’aquestes persones, i donar suport al personal dels diferents centres (residencials, ocupacionals, centres especials de treball, etc.) que treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual que puguin presentar problemes de salut mental i/o conducta associats.

El SESMDI es configura com l’eix vertebrador de tot el seguiment especialitzat de la persona amb discapacitat intel·lectual que presenti un trastorn mental i/o de conducta.

Destinataris:
La població destinatària del servei són persones amb diagnòstic segons DSM-V de discapacitat intel·lectual (DI) o trastorn de l’espectre autista (TEA), que presenten trastorns mentals i/o problemes de conducta associats, subsidiaris de tractament ambulatori i abordatge a la Comunitat.
Així com població amb DI o TEA on es detecti risc de patologia psiquiàtrica que per la seva complexitat requereixi d’una atenció especialitzada per realitzar seguiment ambulatori i tractament preventiu.

Objectius:
L'objectiu general és atendre, en la comunitat, les necessitats derivades de patir un trastorn mental i/o trastorn de conducta d’ aquelles persones amb discapacitat intel·lectual i els seus familiars; dins una actuació coordinada amb la resta de la xarxa d’atenció, tant social com sanitària, amb l’objectiu d’aconseguir la millor qualitat de vida i la integració social, dins el possible, de les persones ateses pel servei.

Equip:
El formen un equip interdisciplinar, (Psiquiatre-coordinadora, psicòloga clínica, infermera, treballadora social i administrativa), diferents professionals necessaris per l’abordatge integral de la persona.

Com accedir:
Cal enviar la sol·licitud d'atenció especialitzada emesa per:

 • Centre d’Atenció Primària.
 • Centre de Salut Mental Adults.
 • Centre de Salut Mental Infanto juvenil.
 • Els Serveis Socials de la Demarcació de Lleida.
 • Els Serveis de la Xarxa d’Atenció a les Persones amb Discapacitat Intel·lectual.

   

Conferència