Àrea Discapacitat Intel·lectual

El Centre Assistencial d’Almacelles, atén a persones amb Discapacitat Intel·lectual des de l’any 1965, amb serveis de caràcter residencial, diürns i d’hospitalització. Tots ells destinats a oferir una atenció especialitzada, sota el Model d’Atenció Centrat en la Persona, on la persona es té en compte com a referent i motor en el seu procés d’atenció. Tenint en compte per tant, el suport individualitzat segons les capacitats, necessitats, gustos i preferències que es reflecteix en el seu programa de suport i/o projecte de vida el qual els professionals, acompanyem en el seu dia a dia.

Des del Centre s'ofereix a les persones amb Discapacitat Intel·lectual, les seves famílies i/o tutors legals:

 • Serveis diürns d’orientació i inserció, de teràpia ocupacional i el servei Prelaboral.
 • Serveis residencials, de caràcter temporal i/o permanent

A més dels serveis de què disposa al Centre d'Almacelles, aquesta àrea compta amb el Servei Especialitzat en Salut Mental i Discapacitat Intel.lectual (SESMDI) ubicat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Lleida que es va posar en funcionament l'abril del 2017. I també disposa de la residència i centre de dia Plançó per a persones amb trastorn de l'espectre autista (TEA), des de l'abril del 2023.

OBJECTIUS

L'Àrea de Discapacitat Intel.lectual, dóna servei a les persones ateses, les seves famílies i/o tutors legals amb l’objectiu de:

 • Millorar la qualitat de vida de les persones ateses, incrementant les seves oportunitats de creixement personal i de satisfacció amb l’entorn.
 • Promoure la capacitat d’autonomia personal en la realització de les habilitats de la vida diària,
 • Prestar una atenció especialitzada segons les necessitats de suport de cada persona.
 • Facilitar i potenciar les relacions socials, així com potenciar la participació i inclusió en la Comunitat.
 • Facilitar la participació de les famílies i/o fundacions tutelars en la presa de decisions sobre els aspectes rellevants de la vida de cada persona atesa.
Residències trastorns de la conducta (TC)
Residències trastorns de la conducta (TC)

Els Serveis Residencials de TC1 i TC2, estan especialitzats en l’atenció a persones amb Discapacitat Intel·lectual i alteracions de la conducta i amb necessitat de suport extens.

La seva finalitat principal és la de substituir la llar familiar, fomentant el màxim desenvolupament de la persona. A través de programes individualitzats, basats en el model d’Atenció Centrada en la persona; adaptant activitats i suports, es promou la competència adaptativa en les activitats bàsiques de la vida diària així com la inclusió social en el propi servei i en la comunitat.

Disposem d’un total de 60 places.
Residències d'envelliment i pluridiscapacitat
Residències d'envelliment i pluridiscapacitat

Residències Ala 3 i Ala 4

Les residències es configuren com a serveis especialitzats en l’atenció a persones d’edat avançada i/o amb limitacions importants associades a situacions de pluridiscapacitat, amb necessitats de suport extens i generalitzat que requereixen una llar adaptada, amb el suport continu per part dels professionals, per l’atenció que requereixen per portar a terme les activitats de la vida diària, tant a l’entorn residencial com comunitari.

Disposen de instal·lacions i equipaments tècnics adequats a les limitacions de mobilitat i d'interpretació de l’entorn de les persones ateses, amb l’objectiu de facilitar el desplaçament i l’orientació en el propi servei i afavorir l' accesibilitat a l’entorn comunitari.

Disposem de 64 places en total.
Llars - Residències
Llars - Residències

Els Serveis de Llar Residència són serveis d’acolliment i atenció que o bé amb caràcter temporal o bé de forma permanent, van adreçats a aquelles persones amb Discapacitat Intel·lectual i amb diferents intensitats de suport, que per diferents motius no poden romandre en el seu nucli familiar, i necessiten atenció i suport per a dur a terme el seu projecte de vida personal.

El Centre Assistencial d'Almacelles compta amb les següents Llars Residències:

 • Llar- Residència Ala 1 i Ala 2, ubicada a les instal·lacions del Centre Assistencial d'Almacelles. La llar residència atén a persones amb necessitat de suport: intermitent, limitat, extens i generalitzat.
 • Dos habitatges inclusius situats en entorn comunitari, a la localitat d’ Almacelles: La Llar Residència “La Rambla” i Llar Residència “La Mercè”.

 

Disposem de 88 places en total
Centre Ocupacional
Centre Ocupacional

Els serveis del Centre Ocupacional ofereixen una atenció terapèutica en règim diürn, de dilluns a divendres de 9h. a 13h. i de 15h. a 17.45h., a persones amb Discapacitat Intel·lectual, majors de 18 anys i que resideixen a Catalunya.

Va dirigit a persones amb possibilitats d'integració ocupacional, oferint suport en les habilitats necessàries per al manteniment i/o adquisició d'hàbits.

Servei Ocupacional d'Inserció (SOI)

Espai amb l'objectiu de mantenir i/o adquirir habilitats laborals i coneixements professionals que puguin facilitar la transició a un Centre Especial de Treball (CET) o una empresa ordinària.

Servei de Teràpia Ocupacional (STO)

Espai que facilita activitats ocupacionals per fomentar la regularització d'hàbits personals i socials, i promoció de la competència adaptativa en les activitats bàsiques de la vida diària.

Servei de Teràpia Ocupacional amb Auxiliar (STO AUX)

Espai per a persones que requereixen major intensitat de suport.

Disposem de 92 places en total
Respir
Respir

El Servei Respir és un programa de suport a les famílies cuidadores que ofereix estades temporals a persones amb Discapacitat Intel·lectual adultes en règim de Centre de dia o residencial al Centre Assistencial d’Almacelles.

El Servei respir, pretén doncs, dissenyar un programa a que es puguin acollir les famílies tant de persones ateses que participen en serveis de dia de la nostra organització i que no resideixen al centre, com qualsevol família que tingui la necessitat d'utilitzar-ho i ho sol·liciti.

Amb aquest programa es pretén ajudar a les famílies en la seva atenció a les persones amb Discapacitat, proporcionant-los un servei que els permeti disposar de moments de descans, oci, temps lliure o davant situacions de necessitat que es puguin produir de manera inesperada i que no s'opti amb els suports necessaris per atendre-la.

Com accedir

Les famílies interessades s’han d’adreçar al responsable del programa. Se li farà entrega del formulari de sol·licitud a emplenar i es concertarà visita amb els professionals referents per valorar l’adequació als serveis de la persona amb Discapacitat.

SESMDI
SESMDI

El Servei Especialitzat en Salut Mental per l’atenció de persones amb Discapacitat Intel·lectual (SESMDI), és un servei ambulatori que pretén oferir una assistència comunitària normalitzada i de qualitat a les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, contribuir a la formació específica dels professionals, amb l’adquisició d’estils d’intervenció adequats a les necessitats d’aquestes persones, i donar suport al personal dels diferents centres (residencials, ocupacionals, centres especials de treball, etc.) que treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual que puguin presentar problemes de salut mental i/o conducta associats.

El SESMDI es configura com l’eix vertebrador de tot el seguiment especialitzat de la persona amb discapacitat intel·lectual que presenti un trastorn mental i/o de conducta.

Destinataris:
La població destinatària del servei són persones amb diagnòstic segons DSM-V de discapacitat intel·lectual (DI) o trastorn de l’espectre autista (TEA), que presenten trastorns mentals i/o problemes de conducta associats, subsidiaris de tractament ambulatori i abordatge a la Comunitat.
Així com població amb DI o TEA on es detecti risc de patologia psiquiàtrica que per la seva complexitat requereixi d’una atenció especialitzada per realitzar seguiment ambulatori i tractament preventiu.

Objectius:
L'objectiu general és atendre, en la comunitat, les necessitats derivades de patir un trastorn mental i/o trastorn de conducta d’ aquelles persones amb discapacitat intel·lectual i els seus familiars; dins una actuació coordinada amb la resta de la xarxa d’atenció, tant social com sanitària, amb l’objectiu d’aconseguir la millor qualitat de vida i la integració social, dins el possible, de les persones ateses pel servei.

Equip:
El formen un equip interdisciplinar, (Psiquiatre-coordinadora, psicòloga clínica, infermera, treballadora social i administrativa), diferents professionals necessaris per l’abordatge integral de la persona.

Com accedir:
Cal enviar la sol·licitud d'atenció especialitzada emesa per:

 • Centre d’Atenció Primària.
 • Centre de Salut Mental Adults.
 • Centre de Salut Mental Infanto juvenil.
 • Els Serveis Socials de la Demarcació de Lleida.
 • Els Serveis de la Xarxa d’Atenció a les Persones amb Discapacitat Intel·lectual.
Residència i centre de dia Plançó
Residència i centre de dia Plançó

Els serveis de la Residència i Centre de Dia (CAE) Plançó, son els únics serveis específics per a persones amb Trastorn de l’espectre Autista (TEA) de la província de Lleida.

L’objectiu de la residència és, proporcionar que els residents es sentin com en la seva pròpia llar, amb els objectius d’afavorir la recuperació i la millora de l’autonomia personal i social, mantenir als usuaris en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les famílies.
Aquestes continuen tenint un contacte estret amb els seus familiars i podem gaudir de períodes de vacances junts.

El CAE complementa l’atenció pròpia de l’entorn familiar amb els objectius d’afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social, mantenir als usuaris en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les famílies.

El centre Plançó és un centre totalment obert a les famílies dels usuaris el qual va entrar en funcionament a la tardor del 2017 i gestionat fins per l’Associació Planó. El 5 d’abril del 2023 Sant Joan de Déu Terres de Lleida i l’Associació Plançó,  signen un acord de col·laboració per tal de donar continuïtat al projecte.

Actualment atenem a 4 residents i a 4 persones en règim de centre de dia.


Model i accés

La residència  és un servei d’acolliment residencial, de caràcter permanent o temporal i d’assistència integral a les activitats de la vida diària, per a persones amb TEA amb diferents graus de dependència.

Hi ha dues vies d’accés, amb plaça pública, d’acord amb la normativa vigent d’accés, o mitjançant plaça privada.

El model de treball que seguim en el centre és un model d’atenció integral que es deriva de la prestació del servei consistent en cobrir totes les necessitats des del punt de vista psicològic, biològic i social per a tots els nostres usuaris.


Capacitat

Actualment la Residència compta amb una capacitat total de 18 places, de les quals 10 són places de residència  i 8 són de centre de dia.


On som?

Residència i centre de dia Plançó
Carrer de Reus, 26
25001 Lleida
973 214 390 / 667 76 58 94
lleida.planco@sjd.es

 

   

Conferència