Carta de Drets i Deures de les persones ateses a Sant Joan de Déu - Terres de Lleida

Carta de Drets i Deures de les persones ateses a Sant Joan de Déu - Terres de Lleida
Introducció

La Constitució Espanyola de l'any 1978, en l'article 43, reconeix el dret a la protecció de la salut de tots els ciutadans, i l'article 49 estableix també la prestació d'atenció especialitzada a les persones amb algun grau de discapacitat, així com la seva rehabilitació i protecció específica per a la consecució dels seus drets.

Sant Joan de Déu Terres de Lleida, és una entitat formada per un conjunt de serveis diferenciats i coordinats, integrats en les xarxes públiques del Sistema Sanitari i Social General, orientada al tractament dels trastorns mentals i a les persones amb discapacitat intel·lectual, en un territori de referència.

La nostra filosofia, inspirada en els valors de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, considera un deure establir el conjunt de mesures que assegurin al màxim la protecció dels drets específics de les persones ateses les quals es recullen en aquesta Carta de Drets i Deures.

Drets de les persones ateses als nostres centres

Dret a l'atenció integral

La persona té dret a l'atenció integral basada en el respecte a la naturalesa biològica, psicològica, social i espiritual de l'ésser humà.

L'atenció ha de ser una resposta adaptada a la demanda de cada persona, família o servei de la comunitat. Aquesta atenció es concreta en la valoració i intervenció d'un equip interdisciplinari.

Dret a la Informació

La persona té dret a sol·licitar i rebre informació al llarg del seu procés assistencial, completa i regular, verbal i escrita, i adaptada a les pròpies necessitats.

Aquest dret implica l'accés a la informació objectiva continguda en la seva Història clínica d'acord amb la legislació vigent i els mecanismes previstos per Sant Joan de Déu Terres de Lleida.

Dret a la qualitat de l'assistència

La qualitat assistencial suposa un correcte funcionament dels serveis assistencials i de suport, la qualificació professional del personal; la humanització en el tracte, tenir cura de l'entorn i de l'hàbitat de la persona. Igualment, suposa una bona coordinació entre els equipaments de la xarxa i una correcta planificació dels serveis, garantint la continuïtat assistencial, així com valorar la preferència justificada d'un canvi de terapeuta.

Dret a la confidencialitat

La nostra entitat garanteix el màxim respecte a la confidencialitat de la informació i de les imatges, així com a la protecció de les dades personals de les persones ateses. Quan sigui necessari el treball en equip, el secret compartit obliga a tots els professionals implicats.

Dret a la intimitat

La intimitat de la persona atesa serà sempre respectada, sense que això impliqui renunciar a la cura de situacions derivades de la seva pròpia patologia.

Dret a conèixer la normativa del centre

La persona atesa té dret a ser informat per escrit de la normativa del servei i de la seva aplicació.

Dret a ser atès en les reclamacions

La persona atesa té dret a conèixer i utilitzar les vies formals per comunicar-se amb la direcció del centre i a presentar reclamacions, suggeriments o qualsevol valoració. En les reclamacions escrites, té dret a rebre una resposta per escrit.

Dret a acceptar o rebutjar l'hospitalització

Tota persona atesa a Sant Joan de Déu Terres de Lleida, té dret a acceptar o rebutjar l' ingrés o l'hospitalització, amb les úniques excepcions que, en l'àmbit sanitari, marca la llei.

Dret a la protecció de la salut

Totes les persones tenen dret a la protecció de la seva salut, fins i tot quan la malaltia no els permet decidir en el seu propi benefici.

Dret a l'alta voluntària

En l’hospitalització voluntària, la persona afectada té dret a l’alta voluntària, encara que sigui en contra del criteri mèdic. Aquest dret només pot ser limitat, si la situació clínica comporta algun tipus de risc vital per a ell mateix o per terceres persones.

En els casos d’hospitalització no voluntària, la persona té dret a ser atesa per un jutge

Dret a la comunicació

D’acord amb l’organització del centre, tota persona atesa té dret a comunicar-se amb l’exterior, a rebre visites i a relacionar-se lliurement.

Dret al consentiment informat

En els casos d’intervencions terapèutiques que impliquin risc o incomoditat especial la persona atesa té dret a donar o negar el seu consentiment per escrit.

Deures de les persones ateses als nostres centres

Col·laborar en el tractament

La persona atesa ha de col·laborar, en la mesura de la seva capacitat, en el compliment del contracte terapèutic.

Respectar les persones i l'entorn

S'ha de respectar totes les persones del centre més de fer un bon ús de les instal·lacions i dels recursos que es posen a la seva disposició.

Complir la normativa

Totes les persones ateses tenen el deure de complir la normativa del centre.

Signar l'alta en cas de no acceptar el tractament

La persona atesa voluntàriament té el deure de signar l'alta voluntària quan la sol·liciti en cas de rebuig d'un tractament necessari.

Drets dels representats legals o de fet

Dret a la informació

Els familiars més propers tenen dret a rebre informació completa, clara i comprensible sobre el procés de la persona atesa quan aquest estigui d'acord, i també quan presenti una patologia greu i tingui les capacitats disminuïdes.

Dret a col·laborar en el tractament

L'equip terapèutic ha d'ajudar a les famílies i representants legals perquè puguin col·laborar en el tractament de la persona atesa.

Dret a conèixer els recursos existents

Les famílies tenen dret a ser informades dels recursos existents, del seu funcionament i utilització, els professionals donaran la resposta més adequada a cada situació.

Dret a visitar el familiar hospitalitzat o resident

Els familiars de les persones residents tenen dret a visitar els seus familiars en l'horari establert i en un hàbitat adequat; sempre hi quan no hi hagi una contraindicació terapèutica.

Deures dels representants legals o de fet

Les famílies tenen el deure de col·labora en el tractament terapèutic. Tant si està fent ús d'algun dels serveis del centre o bé es troba hospitalitzats és faran càrrec de les despeses personals. El visitaran i exerciran una tutela en benefici seu, sempre que els sigui possible.