Àrea Integració Infanto-Juvenil

En el mes de març del 2018 la Direcció General d’Atenció a la Infància (DGAIA) del Departament de Drets Socials i Sant Joan de Déu Terres de Lleida arriben a un acord per posar en funcionament un recurs d’atenció a joves migrats sols. Es tracta d’una emergència social, perquè el nombre de joves migrats sols que arriben a Catalunya ha crescut exponencialment des del 2016. I Sant Joan de Déu, fidel a la seva missió, accepta l’encàrrec.

En el mes d’abril del 2018 es posa en funcionament al Centre d’Almacelles el primer recurs, un Centre de 1a Acollida i Atenció Integral. A continuació, en el mes d’octubre del mateix any, s’obre el Servei de Protecció d'Emergència, també al Centre d'Almacelles. Aquest recurs té la funció de ser la via d'entrada al sistema de protecció i és el de referència per la província de Lleida.

Posteriorment es planteja la necessitat d'incrementar els recursos de transició a l'autonomia, per la qual cosa en, el mes de maig del 2019, entra en funcionament el Servei del Pis Assistit per a joves de 16 a 18 anys, amb 8 places. A l'octubre de 2019 s'incrementen les places de pisos creant 32 places de Pisos d'Inserció Laboral, ubicades totes a la ciutat de Lleida.

En el 2021 es posa en funcionament un recurs adreçat a joves de 18 a 24 anys, en situació de carrer o en situació d'habitatge precari, el projecte Sostre 360º. Es tracta d'un projecte impulsat pel Departament de Drets Socials, gestionat per SJD en coordinació amb l'Ajuntament de Lleida.

Al novembre del 2021, el Servei de Protecció d'Emergència és reconverteix en Centre d’Acolliment, passant a atendre nois i noies de territori en situació de risc social, a més dels joves migrats. I al maig del 2022 SJD Terres de Lleida assumeix la gestió del Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) Mare Esperança, amb 15 infants i adolescents.

El mes de setembre del 2023, per una necessitat detectada, SJD posa en funcionament el projecte Caront, un pis per ajudar a la transició a la independència dels joves que han assolit els objectius, amb 5 places.

Actualment, atenem a més de 200 infants i joves a qui els prestem els següents serveis:

 

  Servei de Protecció d’Emergència (SPE)
  Servei de Protecció d’Emergència (SPE)

  Servei residencial d'estada limitada i transitòria, que tenen per objecte realitzar atenció, observació i el diagnòstic de la situació o risc de desemparament de menors respecte llurs familiars, per tal d'elaborar la corresponent proposta de mesura, quan és impossible o inconvenient realitzar l'estudi en el territori.

  Data obertura: Novembre 2023

  Places: 34

  A qui va dirigit:

  • Joves de sexe masculí, d’edat compresa entre els 14 i els 18 anys, principalment del Marroc, països del Magreb i de l’Àfrica subsahariana.
  • Es tracta de joves que han abandonat els seus països d’origen perquè tenen expectatives de millorar la seva situació socioeconòmica, sovint incentivades per la seva família; perquè fugen de situacions de persecució o situacions polítiques complicades o, en alguns casos, per un impuls d’aventura que els porta a cercar uns països europeus idealitzats.
  • És el recurs d’entrada al sistema de protecció, on passaran algunes setmanes abans de ser derivats a altres centres del territori de Lleida, on iniciaran un projecte individual de més llarg recorreguts.


  Objectius:

  • Fer l’acollida al sistema de protecció en un entorn residencial, on es disposa d’equips multidisciplinaris, en espera de plaça en un centre de 1a Acollida del territori.
  • Garantir la cobertura de les primeres necessitats dels joves (allotjament, higiene, alimentació, vestimenta).
  • Primera atenció integral: revisió mèdica inicial, suport psicològic i introducció a l’alfabetització i el coneixement de l’entorn cultural. Anàlisi de la situació personal, relacions familiars i projecte de vida / itinerari migratori. Exploració de la situació jurídica i suport professional.
  Centre d'Acolliment
  Centre d'Acolliment

  Servei residencial d'estada limitada i transitòria, que tenen per objecte realitzar atenció, observació i el diagnòstic de la situació o risc de desemparament de menors respecte llurs familiars, per tal d'elaborar la corresponent proposta de mesura, quan és impossible o inconvenient realitzar l'estudi en el territori.

  Data obertura: Octubre 2018 com a centre de Protecció d’Emergència i reconversió al novembre de 2021 com a Centre d’Acolliment.

  Places: 30

  A qui va dirigit:

  • Infants i adolescents en risc o situació de desemparament.

   

  Objectius:

  • Exercir l'atenció immediata i transitòria dels menors desemparats, analitzar la seva problemàtica i proposar el tipus de mesures aplicables.

   

  Funcions:

  • Fer el diagnòstic en centre i les valoracions especialitzades que no es poden abordar des del territori del menor, tenint en compte els corresponents informes de derivació.
  • Exercir la guarda i educació dels infants i adolescents atesos, i altres funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent.
  Centre de Primera Acollida i Atenció Integral
  Centre de Primera Acollida i Atenció Integral

  Data obertura: Abril 2018

  Places: 70

  A qui va dirigit:

  • Perfil: joves de sexe masculí, d’edat compresa entre els 14 i els 18 anys, principalment del Marroc, però també d’altres països del Magreb i de l’Àfrica subsahariana.
  • Es tracta de joves que han abandonat els seus països d’origen perquè tenen expectatives de millorar la seva situació socioeconòmica, sovint incentivades per la seva família; perquè fugen de situacions de persecució o situacions polítiques complicades o, en alguns casos, per un impuls d’aventura que els porta a cercar uns països europeus idealitzats.
  • La majoria de joves atesos en aquest recurs són derivats del Servei de Protecció d’Emergències o bé d’altres centres de 1a Acollida de Catalunya.

   

  Objectius:

  • La principal funció d’aquest recurs és donar protecció als joves, garantint la cobertura de les seves necessitats bàsiques i de salut.
  • Contacte i seguiment amb la família nuclear en el país d’origen i, si és possible, amb familiars referents en el territori d’acollida.
  • L’orientació i la formació, per poder assolir una integració real en la societat d’acollida. Els joves tenen uns itineraris individualitzats, adaptats a la seva formació prèvia, les seves competències i els seus interessos. Aquí té un paper fonamental l’alfabetització, ja que el coneixement de la llengua és l’eina bàsica per aprofitar les oportunitats formatives i l’accés al món laboral.
  • Gestió de la seva documentació per assolir el NIE que els permetrà accedir a una formació reglada i a un permís de treball.
  Pis assistit per a joves de 16 a 18 anys
  Pis assistit per a joves de 16 a 18 anys

  Data obertura: Maig 2019

  Places: 8

  A qui va dirigit:

   Joves de 16 a 18 anys amb mesura d’acolliment simple en institució, per qui es considera necessari iniciar un procés de desinternament progressiu per assolir la majoria d’edat amb la capacitat suficient per obtenir la integració social.

   

  Objectius:

  • Promoure, establir i aplicar mesures d’inserció social, laboral, educativa i familiar. 
  • Potenciar les habilitats i competències necessàries per assolir l’autonomia, incloent-hi el coneixement dels recursos comunitaris de l’entorn.
  • Preparar el desinternament dels joves atesos de forma gradual i progressiva. 
  Pisos per a joves vinculats a programes d'inserció laboral
  Pisos per a joves vinculats a programes d'inserció laboral

  Data obertura: Octubre 2019

  Places: 32 (6 pisos independents)

  A qui va dirigit:

   Joves de 16 a 18 anys tutelats per l'Administració i joves de 18 a 20 anys extutelats.

  Objectius:

  • Donar resposta a situacions i necessitats assistencials, educatives i laborals que requereixen una especialització tècnica en la inserció laboral dels joves tutelats i extutelats.
  • Preparació per un itinerari d'integració social. Promoure, establir i aplicar mesures d'inserció laboral, fent especial èmfasi en la formacióprofessional. 
  Sostre 360º
  Sostre 360º

  Aquest projecte, impulsat pel Departament de Drets Socials, està gestionat per SJD Terres de Lleida en coordinació amb l’Àrea d’Inclusió dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Lleida. Es busca donar resposta al joves que estan en situació de risc i sense habitatge estable, amb un treball en xarxa i multidisciplinari. L’atenció es realitza mitjançant un pla de treball flexible i adaptat a les necessitats individuals de cada jove.

  Data obertura: 2020

  Places: 30

  A qui va dirigit:

  Joves extutelats i no tutelats derivats de l’àrea d’inclusió social de l’ajuntament de Lleida,  d’edat compresa entre els 18 i 25 anys, que es troben en situació de sensellarisme i amb factors de risc i vida de carrer (consum, problemes legals...).

  Objectius:

  • Oferir habitatge als joves atesos com a punt de partida per cobrir les seves necessitats bàsiques.
  • Garantir la participació al Projecte Sostre 360º com un recurs finalista per a potenciar la vida autònoma.
  • Potenciar el treball en xarxa a través de diverses entitats, ens locals i serveis d’atenció als joves.
  • Potenciar la formació, la recerca laboral i les capacitats que afavoreixin la integració social i l’autonomia.
  CRAE Mare Esperança
  CRAE Mare Esperança

  Els Centres Residencials d’Acció Educativa, són institucions per a la guarda i educació d'infants i adolescents (de 0 a 18 anys) a qui s'aplica la mesura d'acolliment simple en institució, d'acord amb la mesura que consti en l'informe previ dels equips tècnics competents. El seu objectiu és donar resposta a situacions i necessitats educatives i assistencials que requereixen una especialització tècnica en la seva guarda i educació alternativa a la seva família d'origen.

  Data obertura: 2022

  Places: 15

  A qui va dirigit:

  Infants i adolescents d’entre 0 a 18 anys

  Funcions:

  • Promoure, establir i aplicar mesures tècniques educatives i d'inserció social, laboral i familiar.
  • Coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb professionals i d'altres sistemes de benestar social, amb les entitats associatives i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis especialitzats.
  • Proporcionar a infants i adolescents atesos tota la cobertura inherent a l'exercici de la guarda i l'educació.
  Projecte Caront
  Projecte Caront

  Aquest projecte va dirigit a joves majors d’edat que han estat atesos als Pisos d’Inserció Laboral o a Joan Jordana i que es troben amb contracte laboral estable.

  Data obertura: 4 / 09 / 2023

  Places: 5 

  Objectius:

  • Facilitar als joves un habitatge de transició, després d’haver sortit del sistema de protecció, per poder seguir la seva recerca d’habitatge.
  • Continuar treballant l’autonomia dels joves, reduint el suport professional i avançant en l’autogestió.

   Funcions:

  • Oferir habitatge digne a joves que han assolit els objectius establerts en els pisos de transició a la vida adulta.
  • Posar en contacte els joves amb les exigències de l’autonomia: copagament de l’habitatge, recerca autònoma d’habitatge, temps límit d’estada de 6 mesos i compromís de manteniment del pis (ordre, neteja, convivència).