Qualitat i seguretat

Esquema qualitat i seguretat

La Qualitat i Seguretat de Sant Joan de Déu Terres de Lleida es focalitza en les persones ateses, perquè rebin l’atenció més adequada i eficaç a les seves necessitats i que respongui a les seves expectatives, amb la implicació de tots els professionals en la millora contínua de l’organització per tal de dur-la a terme. En definitiva, busca la millor qualitat assistencial possible.

La visió del Pla de Qualitat i Seguretat és disposar d’un sistema sòlid i consolidat de gestió de la Qualitat, amb estructures, processos, i sistemes de monitoratge que garanteixen aquesta gestió, així com la qualitat d'aquesta, la millora contínua, l’efectivitat i l’eficiència de les actuacions de l’Organització; amb la participació de tots els professionals i el desenvolupament d’una cultura organitzativa impregnada de la Qualitat i Seguretat de l’atenció, com única forma de dur-la a terme, essent un compromís ètic com a model assistencial de Sant Joan de Déu Terres de Lleida.

El model de Qualitat es fonamenta doncs en una assistència integral d’excel·lència, orientada a la persona, que vetlla per la seva seguretat i qualitat de vida i es basa en l’evidència i el coneixement, en l’aprenentatge i la millora continua, en l’ètica, en la satisfacció de la persona atesa, famílies i grups d’interès, en la gestió per processos, en l’orientació a resultats i el manteniment dels resultats excel·lents essent eficients, i tenint en compte la responsabilitat social i el compromís per a la sostenibilitat de l’Organització.

La metodologia per dur a terme el model de qualitat es basa en la gestió per processos, identificant els processos claus i desenvolupant els protocols, procediments, i indicadors de procés i resultat adients per la mesura i avaluació que es consideren necessaris en cada moment. La base del sistema és el cicle de millora PDCA , que busca la millora continua de tots els processos per tal de satisfer les necessitats dels agents d’interès a qui es dirigeix l’Organització.

Unitat de Coordinació i Suport Assistencial

La Unitat de Coordinació i Suport Assistencial, engloba una seria de funcions que inclou al sistema de gestió de la Qualitat i Seguretat, el qual vetlla per l'homogeneïtat de les actuacions segons criteris fonamentats i mesurables i impulsa el cicle de millora donant suport, pel seu desenvolupament, a totes les unitats assistencials i de l’organització. Totes les tasques específiques vinculades a la Qualitat i Seguretat, depenen de la figura del Coordinador de Qualitat i Seguretat, mentre que la Gestió de Pacients i Atenció a la Persona es Coordinada per una altra figura referent.

L’àrea de salut mental es prepara per ser acreditada, com proveïdora de serveis públics de salut mental, segons els nous estàndards que seran establerts pel Departament de Salut basats en el model EFQM.

L’àrea de discapacitat, ha iniciat un procés d’acreditació segons el model FEAPS – PLENA INCLUSIÓ, al moment actual, un cop ja feta l’autoavaluació inicial, estem en fase de desenvolupament del pla de millora resultant per tal d’assolir nivells superiors de qualitat acreditats. El desembre de 2016 va ser rebuda l’acreditació en el nivell 2 (Desplegament), dels 4 nivells que componen els criteris del model esmentat.

Feaps - Plena Inclusión Logo


Política Integrada de Qualitat, Gestió Ambiental i Prevenció de Riscos Laborals

Gestió ambiental

La gestió ambiental implantada a SJDTLL l’any 2010 segons la norma ISO 14001 i el Reglament Europeu EMAS III, s’ha convertit en l’instrument per protegir l’entorn i les persones, i actuar sobre l’impacte ambiental que genera la nostra activitat assistencial.

Els principals objectius ambientals són:

  • L’optimització del consum de recursos, mitjançant la implantació d’una política d’estalvi energètic i la potenciació de l’ús d’energia renovable.
  • La correcta Gestió dels residus generats, la Prevenció i el foment del Reciclatge.
  • El compliment de la normativa legal ambiental i de seguretat industrial.
  • La sensibilització ambiental, oferint Formació i Informació ambiental als treballadors, persones ateses i col·laboradors.


Declaració Ambiental 2017