Missió i Visió

Missió i Visió

La missió de Sant Joan de Déu Terres de Lleida és donar una assistència integral, una qualitat de vida òptima, i aconseguir la màxima integració social possible de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o problemes de salut mental i aquelles que viuen en situació d'especial vulnerabilitat.

Visió:

ORIENTEM el nostre model assistencial cap a l'atenció integral a les necessitats de les persones, els seus familiars i el seu entorn.

PROMOVEM la recuperació a través de la rehabilitació, la participació i la inclusió social i laboral.

FOMENTEM la continuïtat assistencial establint aliances i acords de col.laboració amb entitats del territori.

TREBALLEM en pro de garantir la sostenibilitat económica i mediambiental.

S’inspira en els valors de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu que impliquen tant la millora constant de la competència tècnica, Docència, Recerca, Innovació i eficiència dels seus professionals com una actuació ètica i humana en l’atenció i la lluita contra l’estigma. Aquest model promou activament la gestió participativa.

El Model Institucional

La nostra institució es construeix des de la capacitat de les persones que el componen, les quals, de manera organitzada, canalitzen les seves energies amb la finalitat d’aconseguir nous objectius dins la línia de la missió plantejada.

Les persones que formem part de Sant Joan de Déu Terres de Lleida considerem que l’atenció integral que hem d’oferir a les persones ateses dels nostres serveis ha de donar-se tenint en compte les premisses següents:

  1. Assistència basada en els criteris i principis que constitueixen la nostra filosofia assistencial.
  2. El nostre model d’organització s’estructura de forma que permeti al mateix temps el màxim grau de participació i eficiència dins tota la nostra tasca.
     

El nostre model institucional està configurat per les línies bàsiques següents:

  • Posicionament de la institució davant la societat.
  • Model assistencial.
  • Model de gestió de les persones i formació.
  • Política d’informació.
  • Model de docència i recerca.