Taller d’orientació cognitiva

Taller d'orientació cognitiva

El projecte "Orientació Cognitiva", nom amb que varen rebatejar el projecte estimulació Cognitiva, iniciat al febrer de 2021, amb residents de la Llar de Salut mental de l'acadèmia Mariana. Té com a finalitat, disposar d'un espai grupal on treballar estratègies pel manteniment de les capacitats cognitives, principalment l'atenció, l'orientació temporal i espacial, el record-reminiscència, la memòria de treball i la memòria recent. Respon a la necessitat d'estimular les habilitats cognitives bàsiques i superiors d'una manera funcional, lúdica i que fomenti l'autoresponsabilitat.

El taller d'orientació cognitiva, es basa en un model interpretatiu del funcionament de la memòria  definit per Baddeley i Hitch l'any 1974. Aquest model permet entendre de forma senzilla, la gran complexitat d'aquesta capacitat cognitiva, i la interrelació que té amb totes les altres capacitats que ens permeten raonar. La pràctica cognitiva que fan al taller està pensada per a persones adultes que tenen una percepció subjectiva, sense que es pugui evidenciar clarament amb proves neuropsicològiques, que la seva memòria ja no funciona tan bé com abans, o fins i tot senten que "han perdut la memòria".  Els estudis indiquen que la percepció subjectiva és molt determinant a l'hora d'interpretar un "error" cognitiu, o un oblit d'informació. Els oblits formen part del funcionament habitual de la memòria, però hi ha la creença que sempre són un indicador de mal funcionament.  Oblit i memòria van de la mà; no n'hi ha un sense l'altre; i a l'inrevés. Els oblits d'informació ens forcen a posar en pràctica estratègies per reforçar la memòria, i per tant son útils per mantenir la memòria activa.

El model de Baddeley i Hitch (1974) descriu que cada segon de la nostra vida, els nostres sentits són bombardejats amb grans quantitats d'informació: paraules, colors, sons, olors, textures-, sabors. Tota aquesta informació primer passa per un filtre o un sistema de filtrat que el nostre cervell fa per a no quedar totalment col·lapsats amb tanta informació. Després d'aquest filtrat, només un tipus d'informació passa al magatzem dit "memòria a curt termini" i és la informació que utilitzem per a tasques immediates tal com recordar un número de telèfon prou temps per a marcar-lo. Exactament, això és el que s'anomena memòria de treball. En aquest magatzem  la informació la tenim fins quan la necessitem, i tot seguit s'esborra. Si volem que perduri, caldrà fer un esforç o alguna estratègia, per a que passi al gran magatzem, el de la memòria a llarg termini. En aquest hi podem guardar informació per a tota la vida.

El procés d'envellir, madurar, fer-se gran comporta un seguit de canvis en el funcionament de la memòria. Són canvis que obliguen a una  constant adaptació i a fer conscient l'ús d'estratègies per donar suport a la nostra memòria.  En el taller d'orientació cognitiva es practiquen aquestes estratègies mitjançant exercicis d'estimulació cognitiva, i es fa seguint les següents premisses:

  • El taller és grupal i es fomenta la relació social i la vinculació entre els participants.
  • Tot i ser una activitat grupal, no sempre tothom fa la mateixa pràctica cognitiva.
  • Es treballen estratègies internes de manteniment de la memòria, com l'aprenentatge de regles mnemotècniques; però també d'externes com la creació d'hàbits com l'ús de l'agenda personal.
  • Es fomenta que cada participant faci la pràctica cognitiva amb exercicis que li generin més interès i implicació.
  • Es fomenta que les persones participants tinguin un rol i una tasca assignada que beneficia a tot els membres de manera que generi compromís.

Cada sessió manté la mateixa estructura:

1r. S'inicia la sessió, saludant-se i proposant un exercici de respiració per a connectar cadascú amb si mateix i d'alguna manera harmonitzar l'energia del grup.

2n. S'utilitza l'agenda/dietari, en la que cadascú aprofita per apuntar dades rellevants de la setmana i comentar-les si s'escau.

3r. Es proposa alguna activitat. Aquesta pot ser compartida o individual, també per parelles. Des d'una activitat en format fitxa/paper, a una altra en format més de joc (tipus memory), jocs de taula, a trobar diferències o incongruències a través de la projecció de vídeos, escolta de música i evocació de records... Algunes persones treballen en la seva història de vida, recollint dades...

4t. Es proposa alguna tasca durant la setmana en relació al dietari, tasca que es revisarà  i posarà en comú a l'inici de la següent sessió.  D'aquesta manera l'activitat, pren cos durant la resta de la setmana i, per tant, també els beneficis de l'estimulació / l'orientació cognitiva.

Cada sessió s'imparteix en tres grups, i té una hora de durada.

Aquest projecte es duu a terme gràcies al finançament d'Obra Social Sant Joan de Déu.