Implementació del Programa Pacient Expert al Servei Prelaboral

Implementació del Programa Pacient Expert al Servei Prelaboral

El Programa Pacient Expert gira al voltant de la figura d'un pacient real, una persona que pateix una malaltia crònica i és capaç de responsabilitzar-se de la seva patologia i autocuidar-se. A partir d'una formació prèvia per part de professionals d'atenció primària, aquest pacient es converteix en el conductor d'un grup i dóna pautes, mitjançant l'intercanvi de coneixements i experiències, a altres usuaris amb la mateixa malaltia sobre com manejar millor els símptomes que pateixen, com prendre la medicació, consells perquè el seu dia a dia se'n ressenti el menys possible, etc.

El programa s'està implementant al servei Prelaboral del Centre d'Almacelles i consta de 9 sessions, una sessió setmanal d'una hora i mitja de durada,  al llarg de dos mesos i mig. Les sessions inclouen una part teòrica i una altra de pràctica, i el nombre de participants és d'entre 10 i 12 a fi de garantir una comunicació fluida i efectiva. A diferència dels grups d'educació sanitària en què l'educador és un professional sanitari, en aquest cas qui condueix aquestes sessions és el Pacient Expert.

Un dels aspectes nuclears i diferenciadors d'aquest model és el fet que el pacient expert conductor de les sessions ha viscut en primera persona els símptomes i els problemes que es tracten; la qual cosa el col·loca en una posició de privilegi per parlar a altres persones que han patit les mateixes experiències. Durant les sessions, el professional  (preferiblement sanitari o en el seu cas, mestre de taller o monitora) passa a desenvolupar un paper d'observador, que pot actuar com a reconductor de la sessió només en el cas que sigui necessari.

El procés d'avaluació del Programa Pacient Expert  consta de dues etapes.

La primera és la que es fa al començament de les sessions de grup i, també, a la seva finalització.

I la segona es fa als 6 i 12 mesos després d'acabar l'activitat del grup, a fi d'observar el manteniment dels avenços obtinguts tenint en compte que, després de la finalització de les sessions, no s'han fet noves intervencions de grup.

En ambdues etapes l'avaluació és quantitativa i qualitativa i es valoraran els següents aspectes:

  • Coneixements adquirits sobre la malaltia.
  • Canvi en els hàbits i estils de vida relacionats.
  • Grau d'autocura.
  • Percepció de qualitat de vida.
  • Satisfacció dels participants en el grup.
  • Utilització de serveis de sanitaris relacionats amb la malaltia de base o la seva descompensació: o Visites al mèdic i a la infermera de família. o Atencions en dispositius d'urgències. o Nombre d'ingressos hospitalaris.