Centro Asistencial de Almacelles

El Centre Assistencial d’Almacelles, atén a persones amb Discapacitat Intel·lectual des de l’any 1965, amb serveis de caràcter residencial, diürns i d’hospitalització. Tots ells destinats a oferir una atenció especialitzada, sota el Model d’Atenció Centrat en la Persona, on la persona es té en compte com a referent i motor en el seu procés d’atenció. Tenint en compte per tant, el suport individualitzat segons les capacitats, necessitats, gustos i preferències que es reflecteix en el seu programa de suport i/o projecte de vida el qual els professionals, acompanyem en el seu dia a dia.

Des del Centre s'ofereix a les persones amb Discapacitat Intel·lectual, les seves famílies i/o tutors legals:

 • Serveis diürns d’orientació i inserció, de teràpia ocupacional i el servei Prelaboral.
 • Serveis residencials, de caràcter temporal i/o permanent
 • Unitats d'hospitalització especialitzada

 

OBJECTIUS

El Centre Assistencial d'Almacelles, dóna servei a les persones ateses, les seves famílies i/o tutors legals amb l’objectiu de:

 • Millorar la qualitat de vida de les persones ateses, incrementant les seves oportunitats de creixement personal i de satisfacció amb l’entorn.
 • Promoure la capacitat d’autonomia personal en la realització de les habilitats de la vida diària,
 • Prestar una atenció especialitzada segons les necessitats de suport de cada persona.
 • Facilitar i potenciar les relacions socials, així com potenciar la participació i inclusió en la Comunitat.
 • Facilitar la participació de les famílies i/o fundacions tutelars en la presa de decisions sobre els aspectes rellevants de la vida de cada persona atesa.
Servei UHEDI de Sant Joan de Déu Almacelles
UHEDI

És una Unitat d’ingrés hospitalari amb un alt grau d’especialització, orientada a l’atenció integral i intensa, de persones amb discapacitat intel·lectual en diferents graus d’afectació i que a l’hora presenten un trastorn mental greu i/o trastorn de conducta altament disruptius, i que requereixen d’un context terapèutic més contenidor, amb un nivell de suport complet. L’objectiu és el retornar als equipaments comunitaris de les xarxes de Salut Mental i Serveis Socials.

Destinataris:
Persones majors d’edat d’ambdós sexes amb discapacitat intel·lectual de qualsevol nivell (lleu, moderada i greu) i trastorn mental i/o conductual en situació de descompensació clínica.
S’atén a persones que el seu entorn familiar o recurs té dificultats de contenció de les conductes disruptives.
No va adreçada a persones que l' única problemàtica sigui d’àmbit social o com a motiu d’ingrés el consum actiu de tòxics.

Objectius:
La finalitat és la remissió i/o estabilització clínica simptomàtica, mitjançant una atenció interdisciplinària amb tractament psiquiàtric i psicològic, amb teràpies de reeducació i rehabilitació adequades, per tal de garantir un estat òptim de salut, qualitat de vida i potenciació al màxim de les pròpies vàlues.

Com accedir:
L'accés es troba regulat pel Grup d'Estudi i Derivació de Lleida (GED-Lleida). Per l’avaluació dels casos és necessària la realització prèvia d’una sol·licitud d’accés que s’ha de presentar a la Unitat d’Atenció al Ciutadà de CATSALUT, segons model preestablert pel GED-Lleida. No es pot accedir a través d’urgències.

UNDACE

La UNDACE és una unitat altament especialitzada en el tractament i rehabilitació per a persones amb trastorns neuropsiquiàtrics secundaris a un dany cerebral adquirit, mitjançant programes específics i diferenciats d'avaluació i rehabilitació funcional, abordatge psicofarmacològic, intervenció psicosocial i de suport. El tractament es duu a terme en règim d'hospitalització per oferir un context terapèutic més contenidor, amb un nivell de suport complet.

Destinataris:
Persones majors d’edat d’ambdós sexes (preferentment entre 18 i 65 anys), amb diagnòstic mèdic principal de dany cerebral adquirit (DCA) i alteració neuropsiquiàtrica / psicològica com a seqüela principal. Poden tenir associats altres trastorns o síndromes psiquiàtriques, dèficits cognitius i/o físics, i alteracions conductuals.
S’atén a persones en fase subaguda del DCA o que en situació crònica presenten una desestabilització neuropsiquiàtrica / psicològica.
No va adreçada a persones que com a únic criteri d’ingrés sigui la problemàtica d’àmbit social, el consum actiu de tòxics o la descompensació en el context d’una discapacitat intel·lectual. Tampoc a persones en situació clínica de cronicitat estabilitzada i/o no rehabilitable.

Objectiu:
L'objectiu principal és oferir un tractament rehabilitador multidisciplinar, intensiu, altament especialitzat, i integrat en la xarxa comunitària. El tractament té com a objectiu l'estabilització clínica i/o màxima consecució possible de l'autonomia funcional que permeti el retorn i adaptació de la persona atesa al seu entorn d'origen.

Com accedir:
Cal enviar la sol·licitud d’ingrés directament als professionals de la unitat via correu electrònic a l’adreça undace@sjd-lleida.org seguint el model establert. La petició ha d’anar signada pel metge referent i el treballador/a social.
En el termini màxim d’una setmana s’informa els professionals que deriven sobre l’acceptació o no del cas i la previsió d’ingrés.

Servei Residències especialitzades d'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn de conducta de Sant Joan de Déu Almacelles
Residències trastorns de la conducta

Els Serveis Residencials de Sant Agustí i Santa Mònica estan especialitzats en l’atenció a persones amb Discapacitat Intel·lectual i alteracions de la conducta i amb necessitat de suport extens.

La seva finalitat principal és la de substituir la llar familiar, fomentant el màxim desenvolupament de la persona. A través de programes individualitzats, basats en el model d’Atenció Centrada en la persona; adaptant activitats i suports, es promou la competència adaptativa en les activitats bàsiques de la vida diària així com la inclusió social en el propi servei i en la comunitat.

Disposem d’un total de 60 places.
Servei Residències especialitzades d'envelliment i pluridiscapacitat de Sant Joan de Déu Almacelles
Residències d'envelliment i pluridiscapacitat

La Residència Sant Nicolau i la Residència Sant Joan de Déu es configuren com a serveis especialitzats en l’atenció a persones d’edat avançada i/o amb limitacions importants associades a situacions de pluridiscapacitat, amb necessitats de suport extens i generalitzat que requereixen d’una llar adaptada, amb el suport continu per part dels professionals, degut a l’atenció que requereixen per portar a terme les activitats de la vida diària, tant a l’entorn residencial com comunitari.

Disposen de instal·lacions i equipaments tècnics adequats a les limitacions de mobilitat i d'interpretació de l’entorn de les persones ateses, amb l’objectiu de facilitar el desplaçament i l’orientació en el propi servei i afavorir l' accesibilitat a l’entorn comunitari.

Disposem de 64 places en total.
Servei Llars - Residències de Sant Joan de Déu
Llars - Residències

Els Serveis de Llar Residència són serveis d’acolliment i atenció que o bé amb caràcter temporal o bé de forma permanent, van adreçats a aquelles persones amb Discapacitat Intel·lectual i amb diferents intensitats de suport, que per diferents motius no poden romandre en el seu nucli familiar, i necessiten atenció i suport per a dur a terme el seu projecte de vida personal.

El Centre Assistencial d'Almacelles compta amb les següents Llars Residències:

 • Llar- Residència Sant Joan de Déu, ubicada a les instal·lacions del Centre Assistencial d'Almacelles. La llar residència atén a persones amb necessitat de suport: intermitent, limitat, extens i generalitzat.
 • Dos habitatges inclusius situats en entorn comunitari, a la localitat d’ Almacelles: La Llar Residència “La Rambla” i Llar Residència “La Mercè”.

 

Disposem de 88 places en total
Servei Centre ocupacional de Sant Joan de Déu Almacelles
Centre ocupacional

Els serveis del Centre Ocupacional ofereixen una atenció terapèutica en règim diürn, de dilluns a divendres de 9h. a 13h. i de 15h. a 17.45h., a persones amb Discapacitat Intel·lectual, majors de 18 anys i que resideixen a Catalunya.

Va dirigit a persones amb possibilitats d'integració ocupacional, oferint suport en les habilitats necessàries per al manteniment i/o adquisició d'hàbits.

Servei Ocupacional d'Inserció (SOI)

Espai amb l'objectiu de mantenir i/o adquirir habilitats laborals i coneixements professionals que puguin facilitar la transició a un Centre Especial de Treball (CET) o una empresa ordinària.

Servei de Teràpia Ocupacional (STO)

Espai que facilita activitats ocupacionals per fomentar la regularització d'hàbits personals i socials, i promoció de la competència adaptativa en les activitats bàsiques de la vida diària.

Servei de Teràpia Ocupacional amb Auxiliar (STO AUX)

Espai per a persones que requereixen major intensitat de suport.

Disposem de 92 places en total
Servei Respir de Sant Joan de Déu Almacelles
Respir

El Servei respir és un programa de suport a les famílies cuidadores que ofereix estades temporals a persones amb Discapacitat Intel·lectual adultes en règim de Centre de dia o residencial al Centre Assistencial d’Almacelles.

El Servei respir, pretén doncs, dissenyar un programa a que es puguin acollir les famílies tant de persones ateses que participen en serveis de dia de la nostra organització i que no resideixen al centre, com qualsevol família que tingui la necessitat d'utilitzar-ho i ho sol·liciti.

Amb aquest programa es pretén ajudar a les famílies en la seva atenció a les persones amb Discapacitat, proporcionant-los un servei que els permeti disposar de moments de descans, oci, temps lliure o davant situacions de necessitat que es puguin produir de manera inesperada i que no s'opti amb els suports necessaris per atendre-la.

Com accedir

Les famílies interessades s’han d’adreçar al responsable del programa. Se li farà entrega del formulari de sol·licitud a emplenar i es concertarà visita amb els professionals referents per valorar l’adequació als serveis de la persona amb Discapacitat.

Servei Prelaboral de Sant Joan de Déu Almacelles
Prelaboral

El Servei Prelaboral, és un recurs social que s’adreça a persones que compleixen els criteris de diagnòstics inclosos en la definició dels trastorns mentals severs (TMS), en edat laboral i motivades per emprendre un treball.

L’objectiu del servei és la capacitació i habilitació de les persones, tot iniciant un itinerari d’inserció laboral amb la finalitat d’aconseguir una integració al món del treball, sigui ordinari o protegit.

S’ofereix un programa de rehabilitació individual que ajuda a adquirir i recuperar les habilitats laborals i socials necessàries per facilitar aquesta inserció.

Algunes de les activitats que es realitzen són:

 • Activitats pràctiques, entre les quals incloem fusteria, manteniment, jardineria, bugaderia, restauració, tasques d’oficina (enquadernació, plastificació, classificació...) i elaboració de sabó (glicerina i oli reciclat).
 • Formació transversal en hàbits laborals, riscos laborals, orientació vocacional, planificació del temps i aspectes bàsics per la inclusió laboral.
 • Tallers psicoeducatius sobre temes específics, formació en informàtica bàsica i electricitat. Sortides i activitats formatives.
 • Atenció psicològica continuada i supoert a les necessitats socials i familiars.